kniha, listy, vazba, papír, silná, tenká, vzdìlanost, výuka, informace, poznání, svazek, masivní, miniaturní, kontrast, desky, èervený, bílý, malý, velký, jednoduchý, obsažný, knihovna, nauèný, literatura, nepomìr, jednoduchý, složitý, obr, trpaslík, tisk, pøedsádka, Paper, sheets, binding, paper, thick, thin, education, education, information, knowledge, volume, mass, mini, contrast, plates, red, white, small, large, simple, inclusive, library, educational, literature, disparity, simple, complex, giant, dwarf, print, endpaper, two books